photovoltaic-2138992_1920

Haly, sklady a fotovoltaika, s výjímkou agrovoltaiky na zemědělské půdě, dostanou stopku

3. 11. 2023

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Novela předně výslovně zavádí princip, že zemědělská půda se stupněm ochrany I. a II. Třídy nebude moct byt vymezena v územně plánovací dokumentaci jako plocha pro stavební záměry pro obchod nebo skladování o rozsahu větším než 1 ha nebo pro stavební záměry energetického zařízení pro přeměnu energie slunečního záření na elektřinu ani pro tyto záměry nelze odejmout půdu ze zemědělského půdního fondu.

Na druhou stranu však Novela nově povoluje i na pozemcích s ochranou I. a II. třídy umisťovat záměry tzv. „agrovoltaiky“. Parametry agrovoltaické výrobny elektřiny pak má stanovit prováděcí právní předpis, přičemž bude moci být umístěna jen na zemědělské půdě, která bude odpovídat dílu půdního bloku podle zákona o zemědělství s druhem zemědělské kultury stanovené jiným prováděcím právním předpisem podle zákona o zemědělství (hovoří se o sadech, chmelnicích a vinicích).

Na půdách s třídou ochrany zemědělského půdního fondu III., IV. a V. bude dle Novely fotovoltaickou elektrárnu, haly a sklady stále možné zřídit.

Na plochách, které jsou pro záměry pro obchod nebo skladování i o rozsahu větším než 1 ha nebo pro záměry energetického zařízení pro přeměnu energie slunečního záření na elektřinu vymezeny v územně plánovací dokumentaci již dnes (resp. ke dni nabytí účinnosti Novely), lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout ze zemědělského půdního fondu až do 5 let ode dne nabytí účinnosti Novely. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti, nestal-li se do 5 let ode dne nabytí účinnosti Novely součástí rozhodnutí podle jiných právních předpisů, kterým se povoluje záměr dané výstavby.

Legislativní proces pro Vás sledujeme i nadále a o všech krocích zákonodárců Vás budeme informovat i nadále.

Celý text novely Zákona o ZPF si můžete stáhnout na následujícím odkaze: https://odok.cz/portal/services/download/attachment/ALBSCR87YSFP/

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě